ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXII

Скликання:

VII

Статус:

За основу і в цілому

Дата прийняття:

24.05.2018

Підготував:

Відділ комунальної власності управління земельних відносин та комунальної власності

Галузь:

Комунальне майно

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  30
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  0
 • Відсутні
  5

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 1057

РІШЕННЯ
двадцять друга  сесія VІІ скликання

від  24.05.2018 р. №1057
 

Про надання згоди на передачу  в оперативне управління з постановкою  на  баланс  громадській організації „Футбольний клуб „МАЛ” спортивного  комплексу по вул. Б. Хмельницького,18-Є для використання  за цільовим призначенням

 
          Розглянувши звернення громадської організації „Футбольний клуб „МАЛ” за вх.№ 352/02-13 від 02.04.18р. про передачу в оперативне управління спортивного комплексу по вул. Б.Хмельницького,18-Є та висновок юридичного відділу виконавчого комітету Коростенської міської ради № 77 від 19.04.18р. за вх.№ 16-04/203 від 23.04.18р. щодо правомочності надавати в оперативне управління комунальне майно казенним підприємствам, комунальним некомерційним підприємствам, об’єднанням громадян, релігійним організаціям, об’єднанням підприємств, керуючись ст.ст. 137, 112, 123 Господарського кодексу України, п.5 ст.60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада
 
ВИРІШИЛА:
           1. Надати  згоду на передачу в оперативне управління  з постановкою на баланс громадській організації „Футбольний клуб „МАЛ” майна комунальної власності, а саме: спортивного комплексу по  вул. Б. Хмельницького,18-Є, для використання за цільовим призначенням.
          2. Погодити текст договору на передачу в оперативне управління з постановкою на  баланс громадській організації „Футбольний клуб „МАЛ” спортивного  комплексу по  вул. Б. Хмельницького,18-Є. Договір додається.
          3. Зареєструвати договір відповідно до вимог чинного законодавства України.
           4.   Контроль за виконанням рішення покласти на заступника  міського  голови  Дзигу О.О.
        
Міський голова                                                            В. Москаленко
 

Секретар міської ради                                                                    В. Вигівський
Заступник міського голови                                                            О. Ясинецький
Заступник міського голови                                                            О.Дзига
Начальник управління економіки                                                 О. Жилін
Заступник начальника управління                                                В. Рибкін
економіки
Начальник юридичного відділу                                                    Т. Камінська
Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності міської ради                                            О. Заєць
 

Додаток до рішення 22 сесії  Коростенської міської ради VIІ  скликання від 24.05.18р. №1057

 
ДОГОВІР

на  передачу в оперативне управління з постановкою на баланс  громадській організації „Футбольний клуб „МАЛ”
спортивного  комплексу по вул. Б. Хмельницького,18-Є

  м.Коростень                                                                                                                          __.___.18р.
                                                                                              
     Коростенська міська рада, яка представляє територіальну громаду міста Коростеня (далі - Власник), код ЄДРПОУ 13576977, м.Коростень, Житомирської області, вул.Грушевського, 22, в особі міського голови Москаленка Володимира Васильовича, що мешкає в місті Коростені Житомирської області, вул.Древлянська, 1, який діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” на виконання рішення Коростенської міської ради (двадцять друга сесія VІІ скликання) №___                   від 24.05.18р. „ Про надання згоди на передачу  в оперативне управління з постановкою  на  баланс  громадській організації „Футбольний клуб „МАЛ” спортивного  комплексу по вул. Б. Хмельницького,18-Є для використання  за цільовим призначенням”, з однієї сторони, і  громадська організація „Футбольний клуб „МАЛ”, в особі голови правління Прудко Григорія Євгенійовича, (далі - Громадська організація), який діє на підставі Статуту, з другої сторони (далі - Сторони), керуючись Законом України  „Про місцеве самоврядування в Україні” уклали цей договір (далі -Договір) про таке:

I. Предмет Договору

1.1. Предметом цього Договору є надання Громадській організації на праві оперативного управління належного Власнику спортивного  комплексу по  вул. Б.Хмельницького,18-Є, яке є об’єктом соціальної інфраструктури та має використовуватися за цільовим призначенням (далі – Об’єкт).
1.2. До складу Об’єкта передачі входить будівля спортивного комплексу по вул. Б. Хмельницького, 18-Є.
1.3. Право оперативного управління Об’єктом у Громадської організації виникає з дати підписання Сторонами цього Договору та акту приймання – передачі Об’єкту з урахуванням вимог Закону України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”. 

ІІ. Правовий режим майна

2.1. Право власності на Об’єкт, передане за Договором, належить Власнику.
2.2. Укладення Договору не змінює права власності на Об’єкт, надане Громадській організації на праві оперативного управління.
2.3. Переданий на праві оперативного управління Об’єкт зараховується на баланс Громадської організації.
2.4. Громадській організації забороняється відчужувати Об’єкт, здавати його в оренду, оперативний або фінансовий лізинг, концесію, позичати, передавати речові права (користування та/або володіння) щодо нього, передавати його у заставу, в управління та вчиняти будь-як інші дії, що пов’язані з зміною його цільового призначення без згоди Власника у випадках, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.
2.5. Будь-які дії щодо Об’єкта можуть здійснюватися в порядку та у спосіб, що передбачені нормами чинного законодавства  та умовами цього Договору. Майно не може бути використане на інші, не передбачені цим Договором, цілі.
2.6. Будь-які поліпшення Об’єкту (в тому числі поліпшення, що не можуть бути відокремлені від майна), здійснені Громадською організацією під час чинності цього Договору, є власністю Власника та не підлягають компенсації.
2.7. Відповідальність за знищення або пошкодження Об’єкту несе Громадська організація з дати підписання Сторонами цього Договору та акту приймання-передачі Об’єкту до дати повернення майна Власнику.
2.8. Облік Об’єкту, який наданий відповідно до вимог цього Договору для використання на праві господарського відання, здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.
2.9. Проведення щорічної інвентаризації Об’єкту здійснюється за рішенням Громадської організації  в установленому законодавством порядку.

ІІІ. Права і обов’язки Сторін

 
3.1. Власник має право:
3.1.1. Контролювати облік Об’єкту шляхом участі в проведенні Громадською організацією інвентаризації майна.
3.1.2. Контролювати технічний та експлуатаційний стан Об’єкту, ефективність його використання, дотримання Підприємством вимог нормативно-правових актів та цільового призначення під час використання Об’єкту . З цією метою Власник має право направляти Громадській організації письмові запити, а також здійснювати огляд Об’єкту в присутності представників Підприємства в погоджений Сторонами час.
3.1.3. У випадку пошкодження, знищення погіршення неналежної експлуатації Об’єкту з вини Громадської організації вимагати від Громадської організації відшкодування заподіяних пошкодженням, знищенням Об’єкту збитків у повному обсязі та вжиття відповідних заходів щодо усунення допущених порушень.
3.1.4. Залучати Громадську організацію до участі у прийнятті рішень з питань організації та забезпечення безаварійної експлуатації Об’єкту.
3.1.5. Брати участь у роботі комісій з розслідування аварій та нещасних випадків, які сталися внаслідок користування Об’єктом.
 
 3.2. Власник зобов’язаний:
3.2.1. Передати Об’єкт Громадській організації  на умовах та в порядку, встановленими у цьому Договорі.
3.2.2.  Не вчиняти дій, що перешкоджають Громадській організації виконувати свої договірні зобов'язання.
3.2.3. Не втручатись в господарську діяльність Громадської організації.
 
3.3. Громадська організація має право:
3.3.1. Використовувати Об’єкт за цільовим призначенням.
3.3.2. Самостійно приймати рішення з питань організації діяльності щодо безаварійної експлуатації Об’єкту.
3.3.3. Без узгодження з Власником здійснювати  капітальний ремонт Об’єкту .
3.3.4. Залучати спеціалізовані організації для виконання будівельних, монтажних, ремонтних чи інших робіт з Об’єктом, які необхідні для здійснення належного виконання умов цього Договору.
 
3.4. Громадська організація  зобов’язана:
 3.4.1. Прийняти Об’єкт, ефективно використовувати його та підтримувати в належному стані.
3.4.2. Забезпечувати умови безпечної та безаварійної експлуатації Об’єкту.
3.4.3. Відшкодовувати Власнику збитки, заподіяні пошкодженням, знищенням Об’єкту, що сталася внаслідок дій чи бездіяльності Громадської організації.
3.4.4. Здійснювати технічне обслуговування Об’єкту за власний рахунок.
           3.4.5. Самостійно і за власний рахунок здійснювати поточний  ремонт  Об’єкту.
           3.4.6. За власний рахунок усувати несправності та поломки  комунікацій  Об’єкту.
3.4.7.Проводити щорічну інвентаризацію Об’єкту в порядку, визначеному чинним законодавством.
3.4.8. На письмовий запит Власника протягом 10 днів з дня його отримання надавати інформацію про стан Об’єкту та/або наслідки його інвентаризації.
3.4.9. В заздалегідь узгоджений Сторонами час допускати Власника чи його уповноважених представників до огляду Об’єкту
3.4.10. У двадцятиденний строк письмово повідомляти Власника  про припинення, реорганізацію, порушення провадження у справі про банкрутство Громадської організації.
3.4.11. Повернути Об’єкт Власнику протягом 30 днів по закінченню строку  дії цього Договору з підписанням відповідного акту приймання-передачі.
 
 IV. Відповідальність Сторін
 
4.1. За невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань Сторони несуть відповідальність у розмірі та у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Договором.
4.2. Громадська організація несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України за пошкодження Об’єкту, що сталося внаслідок дій чи бездіяльності Громадської організації.
4.3. Відповідальність за достовірність інформації, наданої Громадською організацією Власнику відповідно до умов цього Договору, покладається на голову правління та головного бухгалтера Громадської організації .
 
V. Форс-мажор
 
5.1. Сторони погодилися, що у разі виникнення форс-мажорних обставин вони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором.
5.2. До форс-мажорних обставин належать обставини непереборної сили або події надзвичайного характеру, такі як: війни, військові дії, блокади, терористичні акти; пожежі, землетруси, повені, усі інші надзвичайні ситуації, стихійні лиха чи природні явища; заборонні заходи вищих законодавчих та/або виконавчих органів державної влади, які виникли після підписання цього Договору та які Сторони не могли передбачити або запобігти їм прийнятими заходами, якщо ці обставини вплинули на виконання Сторонами своїх зобов’язань.
5.3. У випадку виникнення форс-мажорних обставин Сторони протягом 5 (п’яти) календарних днів письмово повідомляють одна одну про наявність вказаних обставин, підтверджуючи це відповідними офіційними документами. Якщо Сторони без поважних причин не повідомили у зазначений строк про виникнення і наявність форс-мажорних обставин, то вони у подальшому не мають права вимагати зміни строків виконання цього Договору.
VI. Вирішення спорів
 
6.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
6.2. У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів та консультацій, Сторона Договору, право якої порушено, має право звернутися до суду для розгляду спору.
 
VII. Строк дії Договору
 
7.1 Договір є укладеним і набирає чинності з дати підписання  Сторонами, з урахуванням вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
7.2 Договір укладається строком на 30 років.
7.3. Одностороння зміна чи розірвання цього Договору не допускається, крім випадку, передбаченому підпунктом “б” пункту 7.4. цього Розділу. Розірвання цього Договору у випадках не передбачених підпунктами “а” і “б” пункту 7.4. цього Договору здійснюється в судовому порядку на вимогу однієї з Сторін.
7.4. Цей Договір може бути достроково розірваний:
а) за взаємною згодою Сторін;
б) у випадку ліквідації Громадської організації.
 
VIII. Витрати
8.1 Усі витрати, пов’язані з укладанням цього Договору, його нотаріальним посвідченням, реєстрацією та виконанням бере на себе Громадська організація.
 
IХ. Прикінцеві положення
 
9.1. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню та реєстрації у відповідних органах міської ради  відповідно до чинного законодавства. Договір складений у 3-х примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один з яких призначено для зберігання у нотаріуса, а два інших, викладених на бланках нотаріальних документів - для зберігання у Власника та Громадської організації.
9.2.Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковими угодами.
9.3. Додаткові угоди, додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу, якщо вони укладені з дотриманням вимог законодавства, підписані уповноваженими представниками Сторін, нотаріально посвідчені та зареєстровані у відповідних органах міської ради.
9.4. Сторони зобов’язуються вчасно повідомляти одна одну про зміни свого місцезнаходження, поштових та банківських реквізитів, номерів телефонів, факсів, установчих документів, посадових осіб, а також про усі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію та на виконання зобов’язань за цим Договором шляхом направлення листа з повідомленням.

X. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

ВЛАСНИК
_Коростенська міська рада
11500, м. Коростень , вул.Грушевського, 22
Поточний рахунок № _______________
 МФО _________________
 Код ЄДРПОУ ____________
 ІПН ____________
Телефон: (04142) 4-40-01
Факс: 
      
 
М.П.
 

  ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Телефон:  _______________________
Факс:       _______________________ 
 
М.П.

 Міський голова
 /_____________/ В.В. Москаленко
                                (посада, підпис)       (ініціали, прізвище)

___________________/____________/ (посада, підпис)            (ініціали, прізвище)

_______________20___ року                        _______________20___ року